Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskoršícho( ďalej len „ZÁKON“ ) a vzťahuje sa na spotrebný tovar ( ´dalej len „TOVAR“ ), u ktorého sú v záručnej uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „ REKLAMÁCIE“).
b. „Pedávajúci“ je obchodná spoločnosť LUKOV s.r.o. So sídlom Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava IČO 35814845.
c. „Kupujúci“ je subjekt ,ktorý s „Predávajúcim“ uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

2. Záručné podmienky

a. Ak tovar vykazuje zjavné chyby,tj.najmä ak je tovar „Kupujúcemu“ predaný v poškodenom transportnom obale je „Kupujúci“oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva nárok „Kupujúceho“ na poskytnutie riadneho plnenia „Predávajúceho”,alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia „Kupujúceho“.
b. V prípade ,že sa po prevzatí tovaru „Kupujúcim“ vyskytnú záručnej dobe chyby tovaru ,môže „Kupujúci“ uplatniť svoju oprávnenú „Reklamáciu“.
c. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami „Zákona“ ,trvá teda 24 mesiacov s výnimkami stanovenými „Zákonom“.
d. „Kupujúci“ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadov stanovených „Zákonom“.Odstúpenie je voči „Predávajúcemu“ učinné od okamihu,keď je mu doručené písomné prehlásenie „Kupujúceho“ o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy ,sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko ,čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie

a. Reklamácia sa uplatňuje v sídle „Predávajúceho“.
b. „Predávajúci“ rozhodne o reklamácii ihneď,v zložitých prípadoch do troch pracovný dní . V oprávnených prípadoch ,najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku,najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť , alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
c. V situácii ,keď je tovar potrebné zaslať „Predávajúcemu“ ,koná „Kupujúci“ tak,aby bol tovar zabalený do vhodného obalu ,ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zasielku príslušnými symbolmi.
d. V prípade že reklamovaný tovar je doručovaný poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti (viď )­/ zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku ,dokumentáciu / faktúru ,doklad o kúpe ,obal/ rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
Odporúčame vám zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.
e. „Predávajúci „v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebitela a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu ,SMS ,resp.doporučenej zásielky.
f. Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve „Kupujúceho“ telefonicky ,e-mailom,alebo iným spôsobom dohodnutým s :Kupujúcim“ k prevzatiu oprávneného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený „Kupujúcemu“ formou doporučenej zásielky.
g. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže ,alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky ,rovnako pri neodbornej manipulácii s tovarom.

4. Záverečné ustanovenia

a. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje „Kupujúci“ „Predávajúceho“ o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamčného postupu.
b. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 5.12.2012.
Zmeny reklamčnéh poriadku vyhradené.
V prípade že si želáte tovar reklamovať, kontaktujte nás na telefónom čísle 0903719431, alebo prostredníctvom emailu na adrese reklamacie@skodaeshop.sk

Záruka

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručna doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiach s tovarom oprávneou osobou.
Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji na súkromnú potrebu (§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka)
Pokiaľ je „Kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikatelskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníkaZáručná doba sa predĺžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol tovar z dúvodu záručnej opravy používať.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane „Kupujúci“ doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar.
Prípadné dalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listo tohto reklamačnáho poriadku.
V prípade výmeny tovaru začína plynúť záručna doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.
Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.