Obchodné podmienky

1. Tovar je možné objednávať:

– prostredníctvom našej webovej stránky www.skodaeshop.sk
– telefonicky na telefónych číslach uvedených v sekcii kontakty

2. Pri objednávke na stránke www.skodaeshop.sk je potrebné uviesť nasledujúce údaje:

– ak nakupujete ako súkromná osoba uveďte meno a priezvysko, adresu, na ktorú treba objednávku doručiť a ak je iná ako adresa pre fakturáciu – uviesť aj fakturačnú adresu. Zároveň napíšte telefónny kontakt a e-mail cez ktorý Vás môžeme v prípade potreby kontaktovať /napr.upresniť údaje o vozidle, dodací termín…/.
– ak nakupujete ako podnikateľ, zadajte tiež Vaše obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH – ak ste platca DPH a miesto podnikania. Osobu oprávnenú na objednávku, /fakturačnú adresu/

3.

Po potvrdení a odoslaní objednávky bude táto spracovaná a na Vami uvedený e-mail bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky.
– v prípade nevyplnenia všetkych potrebných údajov, nie je objednávka platná.
– pri dodaní tovaru kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý zároveň slúži ako doklad o zakúpení tovaru, v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci e-mailom najneskôr do 5 dní od doručenia tovaru.

4.

Kupujúci ma právo po prevzatí v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom (kamennom) obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar plne využívať a po niekolkých dňoch vrátiť predávajúcemu! Pokial sa klient rozhodne tovar do 7 dní vrátiť ,tovar zašle ho na vlastné náklady spolu s dokladom o zakúpení na adresu sídla spoločnosti. Pri vrátení je podmienkou vrátiť tovar nepoškodený vrátane dokumentácie ,príslušenstva a podobne. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 pracovných dní odo dňa prijatia vráteného tovaru .Spôsob prevzatia vrátenej sumy si kupujúci dohodne s predávajucim /telefonicky resp.e-mailom/ .ak predávajúci hradil poštovné ,z tejto sumy si však predávajúci odpočíta cenu za dopravu.

5.

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

6.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodávky tovaru spôsobené doručovateľskou/kurierskou/službou ,prípadne uvedením nesprávnej adresy kupujúcim.Kupujúci je povinný dôkladne si tovar pri preberaní od doručovateľskej /kurierskej /služby prevziať a potvrdiť prevzatie svojim podpisom.Prípadné poškodenie tovaru zistené pri preberaní tovaru od kuriera /na pošte/ je nutné uplatňovať priamo u pracovníka doručovatelskej / kurierskej/ spoločnosti.Poškodený tovar kupujúci od kuriera nepreberie ,a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

7.

Kupujúci ma právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu najneskôr však 2 dni pred expedíciou a to prostredníctvom e-mailu ,alebo telefonicky. O zrušení objednávky je povinný bezodkladne informovať predávajúceho – dodávateľa. Toto dať ako samostatný bod -V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo ukončením jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania.

8.

Kupujúci / objednávateľ/ zaslaním objednávky potvrdzuje , že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí a akceptuje ich.

9.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.skodaeshop.sk. Tieto nákupné podmienky sú platné od 14.04.2012.Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodnépodmienky bez predchádzajúceho upozornenia.